حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
افزایش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی اصفهان

افزایش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی اصفهان

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بارش‌های اخیر توانسته به‌صورت کوتاه مدت تا حدی زیادی تنش آبی شدید استان را کاهش دهد، گفت: شرایط خشکسالی به‌صورت میان مدت و بلند مدت در سطح استان دیده می‌شود و خارج شدن از این وضعیت زمان‌بر است.

 به گزارش باخبرباش به نقل از ایسنا حمیدرضا خورشیدی در نشست خبری با بیان اینکه در تمام مناطق استان به ویژه مناطق مرکز و جنوب افزایش بارش نسبت به سال گذشته قابل توجه است، اظهار کرد: در اکثر مناطق استان به جز مناطق شرقی افزایش بارش فراتر از نرمال دیده می‌شود. بیشترین افزایش بارش مربوط به مناطق مرکزی و جنوبی استان است که بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: اسفندماه ۱۴۰۱ ارتفاع برف کوهرنگ ۶۰ سانتی‌متر بود که گستردگی پوشش برف مناسب است، ولی عمق برف کمتر از حد نرمال است. همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان ایستگاه شاخص در تأمین آب زاینده‌رود تا ۲۳ اسفند، ۱۲۷۳ میلی‌متر بوده که در حدود ۲۸ درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر و نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بارش‌های دریافتی از ابتدای سال آبی تا ۲۳ اسفند در استان، توضیح داد: میانگین وزنی بارش استان در سال آبی جاری از اول مهر تا ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ میلیمتر است که نسبت به مقدار بلندمدت دوره آماری مشابه حدود ۲۶ درصد و نسبت به مقدار مشابه در سال آبی گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه به علت دریافت بارش‌های مناسبی طی زمستان جاری مناطق جنوب و مرکز استان شرایط ترسالی و نیمه شرقی استان کماکان شرایط خشکسالی دارند، تصریح کرد: اکثر مناطق استان به ویژه نیمه شمال و شرق استان شرایط خشکسالی شدید تا بسیار شدید دارند و فقط مناطق جنوبی به‌صورت محدود شرایط ترسالی را نشان می‌دهد و اکثر مناطق استان درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید هستند.

خورشیدی با اشاره به وضعیت خشکسالی استان، خاطرنشان کرد: بارش‌های اخیر توانسته به‌صورت کوتاه مدت تا حدی زیادی تنش آبی شدید استان را کاهش دهد، ولی به سبب کم‌بارشی تجمعی طی سال‌های اخیر به ویژه طی سه سال گذشته شرایط تشدید شرایط خشکسالی به‌صورت میان مدت و بلند مدت در سطح استان دیده می‌شود و خارج شدن از آنها زمان‌بر است. همچنین بر اساس شاخص خشکسالی یک ساله منتهی به بهمن ۱۴۰۱ حدود ۸۰ درصد مساحت استان و در یک دوره ۱۰ ساله ۹۵ درصد استان درگیر خشکسالی است.

وی درباره به وضعیت خشکسالی استان اصفهان، توضیح داد: استان اصفهان به علت استمرار شرایط خشکسالی طی سال‌های اخیر در شرایط خشکسالی هیدرولوژی و خشکسالی اجتماعی- اقتصادی قرار گرفته است که یکی از سخت‌ترین و پیچیدگی انواع خشکسالی است و خارج شدن از این نوع خشکسالی بسیار زمان‌بر بوده و به سال‌های ترسالی مستمر نیازمند است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان درباره وضعیت دمایی استان، اظهار کرد: فزونی دمای بالاتر از نرمال که طی اسفندماه در اکثر مناطق استان وجود داشت طی فروردین ۱۴۰۲ میزان افزایش دمای فراتر از نرمال تعدیل خواهد شد و میانگین دما در حالت نرمال مورد انتظار است. طی هفته اول فروردین و هفته چهارم شرایط افت دمای کمتر از نرمال محسوس‌تر خواهد بود و شرایط سرمازدگی شکوفه‌های نوروزی نیز محتمل است.

دیدگاه / پاسخ