حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
توسعه ماشین 6 مجتمع فوالد مبارکه در کوران مشکالت خشکسالی و زیست محیطی

توسعه ماشین 6 مجتمع فوالد مبارکه در کوران مشکالت خشکسالی و زیست محیطی

به رغم خشکسالی شدید اصفهان در دو دهه اخیر و تاکید دولتها بر عدم گسترش صنایع آب بر و توسعه سقف ها و پروژه های جدید صنعتی، مجتمع فولاد مبارکه در سکوت به توسعه ماشین 6 ریختگری خود مشغول است.

علیرغـم خشکسـالی عمیقـی کـه اسـتان اصفهـان را سالهاسـت درگیـر کـرده و ضمـن هشـدارهای بیشـمار کارشناسـان محیط زیسـت، طرحهـای توسـعه ای ابـر صنایع بـزرگ اصفهـان همچنان به قوت در حال توسعه و ادامه کار هستندو این در شرایطی است که مقرر شـده بود صنایـع آب بر و آالینده محیطزیسـت در اسـتان اصفهـان توسـعه نیابنـد، درحالیکـه این صنایـع از تعدیل نیـرو و زیـانده بـودن حـرف میزننـد کمـاکان بـه توسـعه های ضـد محیـط زیسـتی ادامـه میدهند.

شنیده ها حاکی است در مجتمع فولاد مبارکه، به رغم شرایط بغرنج کمبود آب آشامیدنی در اصفهان طرح  های توسعه فولاد که تماما مصرف آب را بالا میبرد، همچنان ادامه دارد و تمامی طرحها تحت مجوز توسعه زیر سقفی طراحی و اجرا میشود.

این طراحی عبارتاند از؛ نصب و اجرای ماشین ۵ ریختهگری و طرحهای در حال اجرا، توسعه نورد گرم، ایجاد ماشین و خط تولید ۶ ریختهگری که این ماشین تحت توسعه زیر سقف کلید خورده ولی شفافیتی در اجرای آن وجود ندارد و توضیحات برخی کارشناسان نشان میدهد که یک قسمت طرح در زیر سقف شروع شده و بعد سقف سایت را توسعه میدهند . شایانذکر است؛ مجتمع فوالد مبارکه دو روش برای باالبردن ظرفیت دارد؛ یکی باالبردن سطح بهرهوری که این با رکورد زدن متفاوت است و دوم، اجرای طرحهای توسعه در فوالد هرمزگان که در مالکیت مجتمع فوالد هست.

اکنون متأسفانه کارهای مهندسی ماشین 6 ریختهگری انجام شده، علیرغم تماسها و پیگیری فعاالن محیطزیست و پیگیران خشکی زایندهرود در زمان توسعه ماشین 5 ،این اطمینان به این دلسوزان داده شده بود که به دلیل سرمایهگذاری زیاد، چشمپوشی از احداث و بهرهبرداری ماشین 5 غیرممکن است ولی قطعا تلاش میشود که بعد از ایجاد طرح توسعه ماشین 5 از ادامه این توسعه ها جلوگیری بشود ولی علیرغم قول سازمان صمت و روحانی رئیس جمهور وقت در خصوص عدم توسعه نامتوازن این صنایع اکنون شاهد ایجاد ماشین 6 هستیم.

متأسفانه علیرغم اینکه قانون به این صنایع اجازه توسعه و اضافه کردن سقف و سوله های جدید را نمیدهد ولی این صنایع از تبصره ها و خلاهای قانونی بهره برده و به اسم تکمیل طرحهای توسعهای مکمل و ناتمام طرحهای جدیدی را رقم میزنند. فولاد مبارکه طرح ماشین 6 را به اسم طرح مکمل به ثبت رسانده و عنوان پروژه جدید بر آن اطلاق نکرده است. این مجتمع با توسعه همان سالن قبلی و افزایش ساختمان و سقف ماشین جدید را به راه انداخته تا مدعی باشد که سوله و سقف جدیدی ایجاد نکرده ولی قطعا این کار آلایندگی و آب بری مضاعفی را به همراه خواهد داشت. 

قطعا با این پروژهها مجدداً مصرف آب در اصفهان بالا میرود و انجام این پروژهها به هیچ وجه به نفع استان اصفهان و کنترل خشکسالی نیست. نفع شخصی بسیاری از پیمانکاران و شرکتهای ذینفع و توجه مدیران  صنعتی به صرفا آمارسازی از اقدامات جدید بدون توجه به مسائل آب و محیطزیست متأسفانه به توسعه نامتوازن و بی هدف صنایع آلاینده در استان اصفهان دامن زده است. از عموم اهالی رسانه و دوستداران اصفهان انتظار میرود که در مورد این موارد روشنگری کرده و اطلاع رسانی و درایت ویژه داشته باشند.

 

دیدگاه / پاسخ