حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
زایمان به روش سزارین

زایمان به روش سزارین

زایمان سزارین یک نوع زایمان غیرطبیعی است که در آن جنین با ایجاد برشی در دیواره شکم) الپاروتومی( و رحم مادر) هیستروتومی( خارج میشود. در شرایط ویژه ای که زن باردار به  دلایل پزشکی توانایی یک زایمان طبیعی را نداشته باشد از روش سزارین که نوعی عمل جراحی است استفاده میشود تا زایمان و تو لد نوزاد میسر گردد.

دالیل افزایش مداوم زایمان سزارین:

1 -زنان کودکان کمتری به دنیا می آورند و در نتیجه درصد بیشتری از زایمان ها مربوط به

زنان شکم اول هستند که در این افراد احتمال زایمان سزارین بیشتر است.

2 -میانگین سن مادران در حال افزایش است و در زنان مسن تر احتمال زایمان سزارین بیشتراست.

3 -استفاده از روش سزارین برای جنین هایی با نمایش غیر طبیعی مانند نمایش بریچ.

4 -کاهش استفاده از زایمان با فورسپس و وکیوم.

5 -افزایش القای لیبر که در پی آن زایمان سزارین نیز افزایش پیدا میکند.

6 -افزایش شیوع چاقی

7 -افزایش زایمان سزارین در زنان مبتال به پره اکالمپسی یا مسمومیت حاملگی

8 -کاهش زایمان طبیعی بعد از زایمان سزارین

9 -افزایش روز افزون سزارین به درخواست مادر

اندیکاسیون های زایمان سزارین

انجام سزارین در مراجع علمی صرفا براساس یک سری اندیکاسیون های مشخص مجاز می باشد و در زمان مورد نیاز انجام آن ضروری بوده و تضمین کننده سالمت مادر و نوزاد و انجام زایمان ایمن می باشد ولی در غیر این موارد هیچگونه مجوزی برانجام آن وجود ندارد . در ذیل به مهمترین اندیکاسیون های علمی سزارین اشاره می شود :

1 .عدم تطابق سرجنین بالگن مادر

2 .طرز قرار گرفتن غیر عادی جنین

3 .دیسترس جنینی

4 .جفت سرراهی ، عروق جفتی سر راهی، پرو الپس بند ناف

5 .دکولمان یا جداشدن زودتر از موعد جفت

6 .سابقه اسکار روی رحم و سزارین قبلی

7 .بارداری های چند قلویی

8 .آنومالی های قابل درمان جنین

9 .درصورت ایست قلبی مادر در مواردی که عملیات احیاء موفق نباشد از 5 تا 20 دقیقه پس از

ایست قلبی مادر ، سزارین فوری به منظور حفظ حیات جنین انجام می شود .

10 .هرگونه توده خوش خیم و بد خیم که باعث ایجاد انسداد در سیر زایمان از طریق کانال واژینال

گردد

11 .سرطان دهانه رحم

12 .وجود ضایعات فعال هرپسی در هنگام زایمان

13 .وجود مکونیوم غلیظ در مایع آمنیوتیک و عدم قریب الوقوع بودن زایمان

14 .رشد نامناسب جنینی

15 .کمبود مایع دور جنین

16 .عدم تناسب گروه خون بین مادر و جنین

17 .بیماریهای زمینه ای مادر مانند بیماری های قلبی و کلیوی

18 .مسمومیت حاملگی

برخی از عوارض های زایمان سزارین عبارتند از :

  • - طولانی شدن دوران بستری در بیمارستان در مقایسه با زایمان طبیعی
  • - طولانی شدن دوران نقاهت در مقایسه با زایمان طبیعی
  • - عدم امکان تماس مادر و نوزاد در ساعت اول تولد نوزاد و به تعویق افتادن شیر دهی
  • - مشکالت ناشی از عدم ارتباط عاطفی مادر و نوزاد به دلیل تاخیر اولیه در ایجاد روابط اولیه

مادر و نوزاد

  • - احتمال بروز عوارضی مانند ایست قلبی ، خونریزی از محل سزارین ، عفونت ، عوارض

بیهوشی ، لخته شدن خون در عروق بزرگ و جراحی خارج کردن رحم در مقایسه با زایمان

طبیعی

  • - افزایش خطر عوارض تنفسی در نوزاد ما حصل سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی
  • - افزایش احتمال مرگ نوزادی حاصل از سزارین به نسبت زایمان طبیعی

مراقبت دوران بارداری و تصمیم برای انجام زایمان طبیعی یا سزارین :

خانم های باردار و یا مادرانی که قصد بارداری دارند باید با انواع روش های زایمان آشنایی داشته باشند و با مشورت پزشک خود و معایناتی که صورت می گیرد، بهترین روشی که هم برای سلامت مادر و هم کودک مناسب است را برگزینند. اگر شما هم جزو این دسته خانمهای باردار هستید ، میتوانید با انتخاب کلینیک سالمت بانوان گلشید واقع دراتوبان آقابابایی نرسیده به روگذر حکیم شفایی شهرک سالمت اصفهان ، از مشاوره ها و خدمات مراقبت دوران بارداری بهره مند شوید.

متخصص زنان با معاینات وآزمایشات الزم و در صورت نیاز، تستهای سالمت جنین به شما کمک میکند تا از رشد و سلامت جنین خود مطمئن  بوده و دوران بارداری بی خطری را طی کنید و روش مناسب برای زایمان شما در نظر گرفته شود

 

 

دیدگاه / پاسخ