حالت شب
  • 19 بهمن، 1401
راه‌اندازی نظام پزشکی های ناکارآمد در شهرستانهای کوچک

راه‌اندازی نظام پزشکی های ناکارآمد در شهرستانهای کوچک

 عضو هیئت مدیره نظام پزشکی استان اصفهان گفت: رقابت ناصواب استانها برای افزایش تعداد نمایندگان خود در مجمع عمومی نظام پزشکی به انگیزه تصاحب کرسی‌های شورای عالی، باعث راه‌اندازی سازمان‌های نظام پزشکی صوری یا ناکارآمد در شهرستانهای کوچک شده است.

مازیار ستاری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: رشد بی‌رویه مجمع عمومی و عدم تناسب آن با مقدورات سازمان به طریق پیشگفت شده که نهایتا نیز به خلع عملی مجمع از جایگاه اصلی خود منجر میشود.

وی بیان داشت: از سوی دیگر سازمانهایی که به این طریق در شهرستانهای کوچک ایجاد شده‌اند به لحاظ تعداد بسیار اندک اعضا و در نتیجه عدم درآمد کافی، در آنچنان تنگنای مالی برای تهیه مکان و استخدام پرسنل مناسب به سر می‌برند که از جهاتی وجهه جامعه پزشکی را نیز به زیر سوال برده‌اند. 

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: صد البته تعارض منافع کسانی که با این مکانیزم غلط بر صندلی‌های شورای عالی جوشکاری شده‌اند مانع از دیده شدن این اشکالات و چاره جویی برای رفع آنها است!

وی گفت: به نظر شما چه توجیهی وجود دارد شخصی که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی به کار پزشکی نمی‌پردازد و تحت عنوان مدیر دولتی یا هر عنوان دیگر، زندگی و معیشت وی از طرق تجاری یا سایر ارتباطات وی تامین می‌گردد، مدعی صرف وقت برای احقاق حقوق کسانی باشد که معاش و درآمدشان از راه حرفه پزشکی تامین شده و منافع مشترکی با او ندارند؟! 

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی استان اصفهان بیان کرد: درست است که ضابطه یا قانون بازدارنده‌ای در این زمینه وجود ندارد اما سوال این است که عقل و درایت ما بعنوان رای دهنده و ذیحق چگونه این مشروعیت را به حضور چنین افرادی میدهد؟!

دیدگاه / پاسخ