حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
17 درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی است

17 درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی است

 مدیر کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بر اساس آخرین تحقیق انجام گرفته در اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی استان مشخص شد که طی شش سال گذشته ، 17 درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی شده است.

حمید رضا خورشیدی در گفتگو با  خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی دراز مدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را درگیر کرده است به این صورت که 17 درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها 21 درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را داشته است.

وی بیان داشت: از مجموع 17درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛ 21.2 درصد خشکسالی خفیف، 20.8 درصد خشکسالی متوسط، 17.0 درصد خشکسالی شدید و 1.1درصد خشکسالی بسیار شدید است.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: مساحت مناطق درگیر خشکسالی در مقایسه با پایان فصل زمستان 1377 ، تقریباً هیچگونه تغییری نداشته است.

خورشیدی گفت:  بررسی وضعیت خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک)حوضه آبریز گاوخونی نیز بیانگر آن است که در انتهای فصل بهار 1044 ،11.0 درصد از مساحت حوضه آبریز مذکور دچار درجات مختلفی از خشکسالی میشود.

وی گفت: با عنایت به وضعیت ذخیره آبی سد زاینده رود در پایان فصل بهار که پایین تر از حد نرمال است  و با توجه به وجود و استمرار خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک) و پیش بینی وقوع دماهای فراتر از نرمال که به افزایش تبخیر و تعرق منجرخواهد.

دیدگاه / پاسخ