حالت شب
  • Thursday, 20 June 2024

تجمع کشاورزان و مطالبه گران آب زاینده رود

صبح امروز بالغ بر یک هزار نفر کشاورز و جمعی از شهروندان اصفهانی که مطالبه گر آب و حقابه خود از زاینده رود هستند با تجمع در فلکه شهید کشوری، با ماشین های شخصی به سمت چادگان حرکت کردند. به گزارش باخبرباش، رزمایش بزرگ کشاورزان و مطالبه گران آب با سخنرانی دبیر صنف کشاورزی شهرستان اصفهان در فلکه کشوری کلید خورد.

دیدگاه / پاسخ