حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
جو بازار استثمار و بهره‌کشی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است

در صورتی که وزارت کار و شورای عالی کار با قراردادهای توافقی بین کارگر و کارفرما موافقت کند، قطعا چالش بیکاری حل خواهد شد.

اخوان مقدم:

جو بازار استثمار و بهره‌کشی را در جامعه کارگری ایجاد کرده است

 

عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کارفرماها مطابق با عرضه و تقاضا مجبور به پرداخت دستمزد کم می‌شوند و جو بازار استثمار و بهره‌کشی را در جامعه کارگری شکل می دهد.

اکبر اخوان مقدم در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: برای دستمزد مکفی و زندگی مناسب بایستی به اصلاح بازار پرداخت و مقصر دانستن کارفرما در این ماجرا تنها یک آدرس غلط است و بجای اصلاح باعث خراب شدن رفاه کارگران میشود.

وی با اشاره به اینکه کارفرما هم اسیر این استثماراند و آدرس غلط وضع او را بدتر می‌کند، ادامه داد: بیکاری بیشتر و کارگر بدون بیمه و غیررسمی در نتیجه این آدرس است.

عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان خرج زندگی بیکاران از کارِ کارگران تامین میشود، اعلام کرد: بدنبال افزایش بیکاری، رفاه کارگران هم به مخاطره می‌افتد و باید کارگر و کارفرما دو شیفته کار کنند و باز هم به رفاه نرسند.

وی با بیان اینکه متولیان اقتصادی و مسئولان تعیین روابط کار عامل اصلی بهم ریختگی عرضه و تقاضا هستند، ادامه داد: عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضا عامل اختلاف بین کارگر و کارفرما میشود.

اخوان مقدم ادامه داد: در صورتی که وزارت کار و شورای عالی کار با قراردادهای توافقی بین کارگر و کارفرما موافقت کند، قطعا چالش بیکاری حل خواهد شد.

وی از بسیاری واسطه‌ها و نمایندگان دروغین کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: لازم است در این عرصه تدابیر لازم اندیشیده شود.

دیدگاه / پاسخ