حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
تخریب ساختمان های کارگری سد تونل سوم کوهرنگ توسط افراد ناشناس

عدم مدیریت صحیح حوزه زاینده رود امروز مردم دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری را به جان یکدیگر انداخته است و جنگ آب بین استانی که از سال 97 شروع شد و در آن زمان بین اصفهان و یزد بود، بار دیگر زنده کرد.

جنگ آب، بحرانی که بار دیگر زبانه کشید

تخریب ساختمان های کارگری سد تونل سوم کوهرنگ توسط افراد ناشناس

بدنبال ممانعت کشاورزان از ادامه روند پروژه بن بروجن، ساختمان های کارگری سد تونل سوم کوهرنگ که توسط شرکت آب منطقه ای استان اصفهان برای اقامت کارگران  و پیمانکاران سد تونل سوم کوهرنگ ساخته شده بود در چهار محال بختیاری توسط افراد ناشناس تخریب شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، بدنبال خشکسالی زاینده رود و استارت دوباره پروژه بن بروجن، کشاورزان شرق اصفهان خواستار توقف پروژه مذکور شدند.

 در میان اعتراض کشاورزان ، یک خودرو از آب منطقه ای شهرکرد  به آتش کشیده شد.

پس از وقوع این حادثه،  ساختمان های کارگری سد تونل سوم کوهرنگ  که توسط آب منطقه ای اصفهان ساخته شده بود، توسط افراد ناشناس در چهار محال و بختیاری تخریب شد.

در این میان کشاورزان شرق اصفهان از یک هفته گذشته با به صف کردن تراکتورهای خود در خیابان اصلی زیار خواستار جاری شدن دوباره زاینده رود شدند.

عدم مدیریت صحیح حوزه زاینده رود امروز مردم دو استان اصفهان و چهار محال بختیاری را به جان یکدیگر انداخته است  و جنگ آب بین استانی که از سال 97 شروع شد و در آن زمان بین اصفهان و یزد بود، بار دیگر زنده کرد.

در این میان صنف کشاورزی و شورای میرآب های شهرستان اصفهان خواستار گفتگو با ساکنان و کشاورزان شرق اصفهان شدند.

دیدگاه / پاسخ