حالت شب
  • Saturday, 24 February 2024
زاینده رود امشب باز میشود/ جزئیات بازگشایی مشخص نیست

در نوبت اول آب برای کشت بهاره به کشاورزان غرب اختصاص یابد و در نوبت دوم به کشاورزان شرق اصفهان که مدت بازگشایی احتمالا بین 8 تا 10 روز مشخص شده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زاینده رود امشب باز میشود/ جزئیات بازگشایی مشخص نیست

 

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در حالی خبر از بازگشایی زاینده رود از امشب داد که جزئیات بازگشایی زاینده رود را به روز بعد موکول کرد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، اسفندیار امینی در این ارتباط اظهار داشت: حجم آبی که برای کشت بهاره کشاورزان در زاینده رود سرازیر میشود هنوز مشخص نیست و امروز در کمیته اصناف کشاورزی شرق و غرب اصفهان وجهادکشاورزی و آب منطقه ای مشخص میشود.

مقرر شده است که در نوبت اول آب برای کشت بهاره به کشاورزان غرب اختصاص یابد و در نوبت دوم به کشاورزان شرق اصفهان که مدت بازگشایی احتمالا بین 8 تا 10 روز مشخص شده است.

دیدگاه / پاسخ