حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
حقوق 12 میلیونی اعضای شورای پنجم شهر اصفهان

11تن از شورای فعلی در انتخابات شورای شهر اصفهان شرکت کردند

آنچه در شورای پنجم اصفهان گذشت

حقوق 12 میلیونی اعضای شورای پنجم شهر اصفهان

 حقوق ماهانه  اعضای شورای پنجم شهر اصفهان در سال چهارم، 12 میلیون تومان شده است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، حقوق سال 96 که برابر سال اول اعضای شورای پنجم در اصفهان بود، 3 و نیم میلیون تومان تعیین شد، سال 97، برابر سال دوم حقوق ماهانه آنها به ازای حق الجسات 5 و نیم میلیون تومان و حقوق سال  98 آنها برابر سال سوم کاری، 7 تومان و سال 99 که سال پایانی کاری شورا بود برابر 12 میلیون تومان دریافت میکردند.

حقوق تمامی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان یکسان است و آنچه قابل توجه است حقوق ماهانه اعضای شورا به ازای جلسات رسمی مثل کمیسیون تلفیق، کمیته نظارتی و کمیسیون های تخصصی دریافت میشود.

از اعضای شورای شهر پنجم اصفهان، 11 نفر در  انتخابات شورای شهر اصفهان  شرکت کردند.

دیدگاه / پاسخ