حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
هفته نامه نگاه کویر شماره 372 منتشر شد

در این شماره میخوانید:

نامزده های انتخاباتی بدنبال کدامند : خدمت ،شغل نان و آب دار یا سکوی پرتاب

هفته نامه نگاه کویر شماره 372 منتشر شد

 

 

دیدگاه / پاسخ